ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας www.multiply.gr στο εξής θα αναφέρεται ως “www.multiply.gr”, υπόκειται στους όρους του παρόντος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (ν. 4624/2019), τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (679/2016). Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εκ μέρους της Εταιρείας λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τη Νομοθεσία και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της, η οποία ακολουθεί. Στην περίπτωση «διαδικτυακών συνδέσμων» (link) με άλλες ιστοσελίδες που ελέγχονται από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η www.multiply.gr  δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Η www.multiply.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας της και πάντοτε στο πλαίσιο του νομικού πλαισίου που ισχύει. Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας της www.multiply.gr έχει δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και αντίταξης σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την Εταιρεία, www.multiply.gr, στην διεύθυνση της έδρας της επί της οδού Ευριπίδου 30 Αθηνα.

  1. Σκοπός, Εμβέλεια

Η εταιρεία www.multiply.gr  συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που σχετίζεται με την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η παρούσα Πολιτική θέτει τις βασικές αρχές με τις οποίες το δίκτυο της www.multiply.gr επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των πελατών, εργαζόμενων, προμηθευτών, εταίρων και άλλων προσώπων. Αυτή η Πολιτική εφαρμόζεται στην www.multiply.gr και στις άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενες από αυτή θυγατρικές εταιρείες με έδρα στην Ελλάδα. 

  1. Ορισμοί

Ακολουθούν οι βασικοί ορισμοί των όρων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το έγγραφο, όπως ορίζονται στο Άρθρο 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, προκειμένου το υποκείμενο των δεδομένων να εξοικειωθεί με την ορολογία του Κανονισμού:
Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
Προσωπικά Δεδομένα ειδικών κατηγοριών: Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι εκ φύσεως ιδιαίτερα ευαίσθητα σε σχέση με θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες χρήζουν ειδικής προστασίας, καθότι το πλαίσιο της επεξεργασίας τους θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικούς κινδύνους για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.
Υπεύθυνος Επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Εκτελών την Επεξεργασία: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.
Επεξεργασία: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
Αρχή: Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

  1. Βασικές αρχές που αφορούν την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η www.multiply.gr ως υπεύθυνος επεξεργασίας τηρεί απαρέγκλιτα τις αρχές προστασίας δεδομένων που ορίζονται στο άρθρο 5 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

3.1. Νομιμότητα, Αντικειμενικότητα και Διαφάνεια

Η www.multiply.gr επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα νόμιμα, αντικειμενικά και με διαφάνεια απέναντι στα υποκείμενα των δεδομένων Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα μόνο για κατάλληλους επιχειρηματικούς σκοπούς (π.χ. για την παροχή υπηρεσιών, τη διαχείριση σχέσεων με πελάτες για δραστηριότητες μάρκετινγκ και τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας.

3.2. Περιορισμός Σκοπού

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται μόνο για ειδικούς, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υφίστανται επεξεργασία για κανέναν άλλο σκοπό.

3.3. Ελαχιστοποίηση δεδομένων

Η www.multiply.gr τηρεί τα ακριβή προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων και μεριμνά ώστε η τήρησή τους να περιορίζεται σε ό,τι είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς επεξεργασίας. Παράλληλα, εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα προκειμένου να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι.

3.4. Ακρίβεια

Τα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί η www.multiply.gr είναι ακριβή και επικαιροποιημένα. Λαμβάνουν δε χώρα ενέργειες ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υφίστανται η επεξεργασία, διαγράφονται ή διορθώνονται σε εύλογο χρόνο.

3.5. Περιορισμός της Περιόδου Αποθήκευσης

Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για χρόνο όχι μεγαλύτερο από αυτόν που είναι απαραίτητος για τους σκοπούς για τους οποίους η www.multiply.gr τα επεξεργάζεται.

3.6. Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα

Λαμβάνοντας υπόψη το τεχνολογικό επίπεδο και άλλα διαθέσιμα μέτρα ασφαλείας, το κόστος εφαρμογής, καθώς και τη πιθανότητα και σοβαρότητα των κινδύνων για τα προσωπικά δεδομένα, η www.multiply.gr χρησιμοποιεί κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, με τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία τους απέναντι σε τυχαία καταστροφή, απώλεια, φθορά, μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία τους.

3.7. Λογοδοσία

H www.multiply.gr φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

  1. Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας, Συγκατάθεση και Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων

4.1. Ειδοποίηση στα Υποκείμενα των Δεδομένων

Πριν από τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή κατά τη συλλογή τους για οποιαδήποτε δραστηριότητα επεξεργασίας που αναλαμβάνει η Elpis Mesitiko , συμπεριλαμβανομένης αλλά όχι μόνο της πώλησης προϊόντων, υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων marketing, η www.multiply.gr παρέχει την κατάλληλη πληροφόρηση προς τα υποκείμενα των δεδομένων και πιο συγκεκριμένα, πληροφόρηση για τους τύπους των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις μεθόδους επεξεργασίας, τα δικαιώματα των υποκειμένων δεδομένων σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα, την περίοδο καταχώρησης, τυχόν διεθνείς μεταφορές δεδομένων, αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δίδονται στο πλαίσιο συνεργασίας σε τρίτα μέρη, καθώς και τα μέτρα ασφαλείας που η www.multiply.gr λαμβάνει για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτή η πληροφορία παρέχεται μέσω της Ειδοποίησης Ιδιωτικότητας.

4.2. Συγκατάθεση

Όταν η συλλογή προσωπικών δεδομένων έχει ως νομική βάση τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, η www.multiply.gr είναι υπεύθυνη να εξασφαλίζει ότι τα υποκείμενα των δεδομένων παρέχουν τη συγκατάθεσή τους ελεύθερα, με θετική ενέργεια, ρητά και έχοντας αποκτήσει γνώση του περιεχομένου του κειμένου στο οποίο συγκατατίθενται. Η www.multiply.gr παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων τη δυνατότητα να ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή τους. Όπου λαμβάνει χώρα συλλογή προσωπικών δεδομένων παιδιών κάτω των 16 ετών, η www.multiply.gr εξασφαλίζει ότι πριν τη συλλογή έχει δοθεί συγκατάθεση του Γονέα. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πρέπει να γίνεται μόνο για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν εξ αρχής. Σε περίπτωση που η www.multiply.gr επιθυμεί να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα για άλλο σκοπό, πρέπει να αναζητήσει τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων με ρητό και συγκεκριμένο έγγραφο τρόπο. Οποιαδήποτε τέτοια αίτηση πρέπει να περιέχει τον αρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα, καθώς επίσης και το νέο ή πρόσθετο σκοπό(ους).

4.3. Συλλογή

Η www.multiply.grυποβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου ο αριθμός των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει να είναι ο ελάχιστος δυνατός. Αν τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από τρίτο μέρος, η www.multiply.gr εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα αυτά συλλέγονται νόμιμα.

4.4. Σχέση Elpis www.multiply.gr  με Τρίτα Μέρη

Στις περιπτώσεις που η www.multiply.gr έχει αναθέσει σε τρίτο μέρος την παροχή κάποιας υπηρεσίας προς πελάτες της ή ακόμη χρησιμοποιεί ένα τρίτο-μέρος προμηθευτή ή εμπορικό συνεργάτη στον οποίο αναθέτει να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της, εξασφαλίζει ότι ο εκτελών την επεξεργασία θα παρέχει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πιθανοί σχετιζόμενοι κίνδυνοι. Η www.multiply.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι προμηθευτές ή εμπορικοί συνεργάτες της επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τη διεκπεραίωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων απέναντι στην www.multiply.gr, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της και για κανέναν άλλο σκοπό.

4.5. Δικαιώματα Πρόσβασης των Υποκειμένων των Δεδομένων

H www.multiply.gr ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι υπεύθυνη να παράσχει στα υποκείμενα των δεδομένων μηχανισμό πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, που θα τους επιτρέπει επιπλέον να τα αναθεωρούν, διορθώνουν, διαγράφουν ή μεταφέρουν

4.6. Φορητότητα Δεδομένων

Τα Υποκείμενα Δεδομένων έχουν το δικαίωμα να λάβουν, κατόπιν αίτησης ένα αντίγραφο των δεδομένων που έχουν παράσχει στην www.multiply.gr  σε μία δομημένη μορφή και να μεταφέρουν τα δεδομένα αυτά σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας. Η www.multiply.grείναι υπεύθυνη να εξασφαλίσει ότι αυτές οι αιτήσεις διεκπεραιώνονται εντός ενός μήνα, με την προϋπόθεση τα αιτήματα αυτά να μην είναι προδήλως αβάσιμα. Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητά την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

4.7. Δικαίωμα στη Λήθη

Κατόπιν αιτήσεως, τα Υποκείμενα Δεδομένων έχουν το δικαίωμα, υπό προϋποθέσεις, να ζητήσουν από την www.multiply.gr τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων. Η www.multiply.gr προβαίνει άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες (συμπεριλαμβανομένων τεχνικών ενεργειών), εφόσον αυτές δεν αντίκειται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, για την ικανοποίηση του αιτήματος και θα εξασφαλίσει το ίδιο και από τυχόν τρίτα μέρη που χρησιμοποιούν ή επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της.

  1. Απόκριση σε Περιστατικά Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων

Όταν η www.multiply.gr πληροφορηθεί μία ενδεχόμενη ή πραγματική παραβίαση προσωπικών δεδομένων διεξάγει άμεσα εσωτερικό έλεγχο και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης σε εύλογο χρόνο, σύμφωνα με την Πολιτική Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων. Όταν υφίσταται κίνδυνος για τα δικαιώματα και ελευθερίες των υποκειμένων δεδομένων, η www.multiply.gr οφείλει να γνωστοποιήσει το περιστατικό παραβίασης στην Αρχή αμελλητί και σε κάθε περίπτωση, εντός 72 ωρών.

  1. Επικοινωνία

Αν συνεχίζετε να έχετε οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την www.multiply.gr παρακαλούμε αποστείλετε το μήνυμά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση multiply.gr@yahoo.com και η www.multiply.gr θα χαρεί να σας εξυπηρετήσει άμεσα.

Εντολή αγοράς

Σας αναθέτω με την ιδιότητά σας ως Μεσίτη Αστικών Συμβάσεων, να μου υποδείξετε ακίνητα, με σκοπό την αγορά ή ανταλλαγή ή την παραχώρηση προς ανοικοδόμηση με τα σύστημα της αντιπαροχής, ή τη μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), ή τη με οποιονδήποτε άλλα τρόπο απόκτηση του δικαιώματος κυριότητας ή χρήσης ή και εκμετάλλευσής τους. Κατόπιν της εντολής μου εσείς μου υποδείξατε τα παρακάτω ακίνητα γιο τα οποία Σας δηλώνω ότι για Πρώτη φορά μου υποδεικνύονται. Με την παρούσα εντολή, συναινώ στην χρησιμοποίηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να μου αποστέλλετε υποδείξεις ακινήτων που μπορεί να με ενδιαφέρουν καθώς και στην προβολή της εν λόγω υπόδειξης ακινήτων σε ηλεκτρονικές ιστοσελίδες μεσιτικών δραστηριοτήτων. ΥΠΟΔΕΙΧΘΕΝΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Αμοιβή σε ελάχιστο 2% τις αξίας του ακινήτου . Σας υπόσχομαι περαιτέρω και δηλώνω Ότι για την περίπτωση που καταρτιστεί τελικά κυρία σύμβαση για κάποιο από τα ακίνητα που θα μου υποδείξετε ή άλλο ακίνητο στις ίδιες διευθύνσεις του ίδιου ιδιοκτήτη, είτε στο δικό μου όνομα ή μέλους της οικογενείας μου, ή λοιπών οικείων, συνεργατών, συνεταίρων μας, ή εταιρείας από την οποία έλκει συμφέροντα ένας εξ ημών, για τους οποίους σας δηλώνω εδώ ότι ενεργώ ύστερα από εντολή τους και κατ’ εξουσιοδότησή τους, ή και σε κάθε άλλη περίπτωση που καταρτιστεί σύμβαση σαν αποτέλεσμα της υποδείξεώς σας, ότι ήμαστε υποχρεωμένοι, τόσο εγώ ο ίδιος ατομικά, όσο και εκείνοι στο όνομα των οποίων θα καταρτιστεί τελικά η σύμβαση, να σας καταβάλουμε, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο καθένας μας και για καθεμιά κυρία σύμβαση ξεχωριστά, την ειδικώς συμφωνηθείσα ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΑΣ που ανέρχεται στο κατ’ αποκοπή ποσό σε ποσοστό 2% επί της συνολικής πραγματικής αγοραίας αξίας της κυρίας συμβάσεως και επιπλέον το νόμιμο Φ.Π.Α. Την αμοιβή αυτή θεωρώ δίκαιη, εύλογη και όχι υπερβολική και υποχρεούμαστε να σας την καταβάλουμε, κατά μεν το ήμισυ, την ημέρα της υπογραφής του τυχόν συμβολαιογραφικού προσυμφώνου, εξ ολοκλήρου δε και χωρίς άλλη όχλησή σας από την οποία ρητώς παραιτούμαστε και ακόμη κι’ αν η σύμβαση καταρτισθεί υπό αναβλητική αίρεση, κατά την ημέρα της υπογραφής του σχετικού οριστικού συμβολαίου ή του εργολαβικού ή του μισθωτηρίου ή του τυχόν άλλου συμφωνητικού. Συμφωνώ η παρούσά εντολή να είναι απρόθεσμη και συναινώ στην κατάρτιση σύμβασης μεσιτείας ανάμεσα σε Εσάς και τους υποψήφιους πωλητές. Δεσμεύομαι να Σας ειδοποιήσω τουλάχιστον μια πλήρη εργάσιμη ημέρα πριν την κατάρτιση της αγοραπωλησίας να προσέλθετε στο συμβολαιογράφο και να δηλωθεί η μεσιτεία Σας και υποχρεούμαι να Σας αποζημιώσω για την τυχόν παράλειψή μου. Περαιτέρω συναινώ ρητά στη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση, κοινολόγηση και διαβίβαση, για χρονικό διάστημα 10 ετών και στη συνέχεια στη διαγραφή των ως άνω στοιχείων του ακινήτου, καθώς και των προσωπικών μου στοιχείων, ήτοι: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο/ γένος, ΑΔΤ, ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, Η επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων έχει αποκλειστικό σκοπό την ανεύρεση ακινήτων προς αγορά, ανταλλαγή ή την παραχώρηση προς ανοικοδόμηση με τo σύστημα της αντιπαροχής, ή τη μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), ή τη με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απόκτηση του δικαιώματος κυριότητας ή χρήσης ή και εκμετάλλευσής τους, σύμφωνα με την παρούσα εντολή και την υπογραφή της κυρίας σύμβασης, δεν αφορά άλλο σκοπό επεξεργασίας και ενδέχεται να καταστούν προσιτά και να τύχουν επεξεργασίας από υπαλλήλους/συνεργάτες της εταιρείας/μεσίτες, καθώς και να κοινοποιηθούν σε άλλους επαγγελματίες μεσίτες στα πλαίσια εκτέλεσης της παρούσας εντολής. Με την παρούσα λαμβάνω γνώση των δικαιωμάτων μου για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμού, αντίρρησης των προσωπικών δεδομένων και φορητότητάς τους προς άλλον υπεύθυνο ή εκτελούντα την επεξεργασία, αποστέλλοντας σχετική επιστολή στο email και σε περίπτωση που ασκήσω ένα από τα παραπάνω δικαιώματα, o μεσίτης /εταιρεία υποχρεούται να λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός μου ή να απαντήσει προσηκόντως και γραπτώς για την τυχόν αδυναμία ή καθυστέρηση ικανοποίησής του σύμφωνα με τον Κανονισμό (E.E)2016/679.
 

Εντολή πώλησης

Σας αναθέτω, με την ιδιότητά σας ως Μεσίτη Αστικών Συμβάσεων, να ανεύρετε και να μου υποδείξετε ενδιαφερόμενους πελάτες σας ή και να γνωστοποιήσετε απλά σ’ αυτούς τα παρακάτω στοιχεία του ακινήτου μου, συμπεριλαμβανομένων και των φωτογραφιών του, τις οποίες, είτε θα σας εγχειρίσω εγώ, είτε ρητώς δηλώνω ότι συναινώ στη λήψη και δημοσίευση αυτών από το εσωτερικό ή το εξωτερικό χώρο αυτού σε οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο σχετικό με τη μεσιτική σας δραστηριότητα, με σκοπό την πώληση ή ανταλλαγή ή την παραχώρηση προς ανοικοδόμηση με το σύστημα της αντιπαροχής, ή την εκμίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), ή τη με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταβίβαση του δικαιώματος κυριότητας ή χρήσης ή και εκμετάλλευσης ακόμη του/των παρακάτω ακινήτου/ων. Σας υπόσχομαι, αναγνωρίζω και δηλώνω Ότι για την περίπτωση που καταρτιστεί τελικά κυρία σύμβαση για κάποια από τα παραπάνω ακίνητα, είτε με πελάτη σας, μέλος της οικογενείας του, οικείους, συνεργάτες και συνεταίρους τους ή και με εταιρεία από την οποία έλκει συμφέροντα ένας εξ αυτών, ή και σε κάθε άλλη περίπτωση που καταρτιστεί τελικά κυρία σύμβαση σαν αποτέλεσμα της υποδείξεώς σας, ότι ήμαστε υποχρεωμένοι, τόσο εγώ ο ίδιος ατομικά, όσο και οι ιδιοκτήτες των παραπάνω ακινήτων που θα συμβληθούν τελικά στη σχετική κυρία σύμβαση, για τους οποίους όλους σας δηλώνω υπεύθυνα ότι ενεργώ ύστερα από εντολή τους και κατ’ εξουσιοδότησή τους, να σας καταβάλουμε, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο καθένας μας και για καθεμιά κυρία σύμβαση ξεχωριστά, την ειδικώς συμφωνηθείσα ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΑΣ που ανέρχεται: στο κατ’ αποκοπή ποσό ΤΩΝ ΕΥΡΩ σε ποσοστό 2 % επί της συνολικής πραγματικής αγοραίας αξίας της κυρίας συμβάσεως και επιπλέον το νόμιμο Φ.Π.Α. Την αμοιβή αυτή θεωρώ δίκαιη, εύλογη και όχι υπερβολική και υποχρεούμαστε να σας την καταβάλουμε, κατά μεν το ήμισυ, την ημέρα της υπογραφής του τυχόν προσυμφώνου, εξ ολοκλήρου δε και χωρίς άλλη όχλησή σας από την οποία ρητώς παραιτούμαστε και ακόμη κι’ αν η σύμβαση καταρτισθεί υπό αναβλητική αίρεση, κατά την ημέρα της υπογραφής ταυ σχετικού οριστικού συμβολαίου ή του εργολαβικού ή του μισθωτηρίου ή τυχόν άλλου συμφωνητικού. Συμφωνώ η παρούσα εντολή να είναι απρόθεσμη και συναινώ στην κατάρτιση σύμβασης μεσιτείας ανάμεσα σε Εσάς και τους υποψήφιους αγοραστές. Περαιτέρω δηλώνω, ότι Δεσμεύομαι να Σας ειδοποιήσω τουλάχιστον μια πλήρη εργάσιμη ημέρα πριν την κατάρτιση της πώλησης να προσέλθετε στο συμβολαιογράφο και να δηλωθεί η μεσιτεία Σας και υποχρεούμαι να Σας αποζημιώσω για την τυχόν παράλειψή μου. Περαιτέρω συναινώ ρητά στη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση, κοινολόγηση και διαβίβαση, για χρονικό διάστημα 10 ετών και στη συνέχεια στη διαγραφή των ως άνω στοιχείων του ακινήτου, καθώς και των προσωπικών μου στοιχείων, ήτοι: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο/ γένος, ΑΔΤ, ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, Η επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων έχει αποκλειστικό σκοπό την ανεύρεση ακινήτων προς αγορά, ανταλλαγή ή την παραχώρηση προς ανοικοδόμηση με τo σύστημα της αντιπαροχής, ή τη μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), ή τη με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απόκτηση του δικαιώματος κυριότητας ή χρήσης ή και εκμετάλλευσής τους, σύμφωνα με την παρούσα εντολή και την υπογραφή της κυρίας σύμβασης, δεν αφορά άλλο σκοπό επεξεργασίας και ενδέχεται να καταστούν προσιτά και να τύχουν επεξεργασίας από υπαλλήλους/συνεργάτες της εταιρείας/μεσίτες, καθώς και να κοινοποιηθούν σε άλλους επαγγελματίες μεσίτες στα πλαίσια εκτέλεσης της παρούσας εντολής. Με την παρούσα λαμβάνω γνώση των δικαιωμάτων μου για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμού, αντίρρησης των προσωπικών δεδομένων και φορητότητάς τους προς άλλον υπεύθυνο ή εκτελούντα την επεξεργασία, αποστέλλοντας σχετική επιστολή και σε περίπτωση που ασκήσω ένα από τα παραπάνω δικαιώματα, o μεσίτης /εταιρεία υποχρεούται να λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός μου ή να απαντήσει προσηκόντως και γραπτώς για την τυχόν αδυναμία ή καθυστέρηση ικανοποίησής του σύμφωνα με τον Κανονισμό (E.E)2016/679.